Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkındaki yönetmelik 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Peki kişisel verilerin saklanması noktasında ne gibi değişiklikler olacak?

5 dk
Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) dayanılarak çıkarılmış olup kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yönetmeliğin Konusu

Kanun uyarınca, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilere “veri sorumlusu” adı verilmektedir.

Kanun uyarınca kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ile silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir. Veri Sorumlusu’nun, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re'sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçme hakkı bulunmaktadır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili bütün işlemlerin kayıt altına alınması ve bu kayıtların en az üç yıl süre ile saklanması gerekmektedir.

Yönetmelik ile Kanun’da yer alan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi kavramları da açıklığa kavuşturulmuştur.

  • Kişisel verilerin silinmesi işlemi verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir.
  • Kişisel verilerin yok edilmesi verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
  • Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi ise verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek olması anlamına gelmektedir.

Bu işlemler için veri sorumlusu her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Veri Sorumluları Sicili’ne kayıtlı olmakla yükümlü olan veri sorumluları, saklama ve imha politikası hazırlamakla yükümlüdürler. Saklama ve imha politikası veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı ifade etmektedir.

Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme Süreçleri

Kanun’la düzenlenen kişisel verilerin işlenmesi şartlarının ortadan kalkması halinde kişisel veriler;

  • Veri sorumlusu tarafından kendiliğinden ya da

  • Kişisel verileri işlenen kişinin talebi üzerine silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir.
  1. Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü olan veri sorumlusu, silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde; (Periyodik imha işlemi Yönetmelik’te tanımlanmış olup Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re'sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini ifade etmektedir.)

Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı altı ayı geçemez.

  1. Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü olmayan diğer bir deyişle veri sorumluları siciline kayıt zorunluluğu bulunmayan veri sorumlusu ise, kişisel verileri imha etme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden üç ay içerisinde kişisel verileri imha etmelidir.

Kişisel verileri işlenen kişi, verilerin kayıtlı olduğu kişi veya kuruma başvurarak kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi için talepte bulunursa bu talep en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Eğer kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa kişisel verileri kayıt altına alan kişi veya kurum gerekçesini açıklayarak talebi reddedebilir. Ret cevabı ilgili kişiye otuz gün içinde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

Veri sorumlusu, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talep edilen verileri üçüncü kişilerle paylaşılmışsa, paylaşımı yapan kişi veya kurum tarafından üçüncü kişilere bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

Yönetmeliğe Aykırılığın Yaptırımı

Yönetmeliğin yayımlanmasına ilişkin dayanak olan Kanun’a aykırı olarak kişisel verileri silmeyen, yok etmeyen veya anonim hale getirmeyenlerin Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “verileri yok etmeme” suçunun yaptırımı ile karşı karşıya kalma riski bulunmaktadır. Buna göre kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Yönetmelik’e aykırı her davranışın Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçu oluşturmayacağını belirtmekle birlikte söz konusu olası yaptırımın çok ağır olması sebebiyle Yönetmelik’e uygun davranılması çok büyük önem arz etmektedir.

Kişisel verilerle ilgili benzer yazılarımızı takip etmek için blogumuza abone olabilir, henüz Paraşüt kullanıcısı değilseniz, Paraşüt’ü 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.

Paraşüt'ü Ücretsiz Deneyin

Diğer Yazılarımız:

e-Fatura kullanmak zorunda mıyım?

CRM Nedir? Ne İşe Yarar?

Anonim Ortaklıkta Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Av. Murad Güdücü

Av. Murad Güdücü

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyesi Av. Murad Güdücü kurucusu olduğu MG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile özel olarak bilişim ve teknoloji sektöründen girişimlere (startuplar), e-ticaret şirketlerine, SaaS şirketlerine, dijital/konvansiyonel reklam ajanslarına ve yapım/prodüksiyon şirketlerine ticaret hukuku, bilişim ve teknoloji hukuku ile fikri mülkiyet hukuku alanları başta olmak üzere yatırım konuları dahil birçok alanda hukuki hizmet sunmaktadır. İletişim adresi: murad@lawyer.com

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!