Sosyal Politikamız | Mikro Grup

Paraşüt'ün de bünyesinde bulunduğu Mikro Grup, işbu Sosyal Politika yoluyla, sorumlu iş anlayışı ile tüm paydaşları arasında güvenli, saygılı ve barışçıl bir çalışma ortamı sağlamayı ve yenilikçi yaklaşımlar ile iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda çalışanlarına, iş ortaklarına, müşterilerine ve bu alanda gelişime açık herkese yönelik eğitim ve gelişim fırsatları sunmayı taahhüt eder.

Bu sonuca ulaşmak için;

 • Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin yanı sıra geçerli tüm yasaları, kuralları ve düzenlemelerine uygun davranır,
 • Çalışanların şirketin en değerli kaynağı olduğunu kabul eder ve bu bakış açısı ile en yüksek seviyede çalışan memnuniyetine odaklanır,
 • Çalışma koşullarını belirlerken adil ve demokratik olmaya çalışır,
 • İş sağlığı ve güvenliği için yasal zorunluluklara uymanın yanı sıra gerekli tüm iyileştirmeleri yapmayı tercih eder,
 • Çalışma ortamında taciz ve ayrımcılıktan uzak olmasını ve herkese onurlu ve saygılı davranılmasını prensip edinir,
 • Çeşitliliğe sahip bir iş gücünün Mikro Grup’a getirdiği farklılıklara değer verir,
 • Reşit olmayan kişilerin çalışmasına imkân vermez,
 • İşe alma politikalarının ve süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu tüm çalışanların kararlarının kişisel bilgi, beceri ve yetkinliklere dayalı fırsat eşitliği ilkelerine uygun olmasını sağlar, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, yaş, engellilik, inanç ve din gibi nedenlere dayalı ayrımcılık yapılmasını önler,
 • İşten çıkarma politikaları ve sürecini yasal mevzuata uygun yürütür, her seviyede çalışanı için mobbing, baskı ve zorlamayı önlemek için tedbirler alır,
 • Şirketin tüm ticari faaliyetlerinin yürütülmesi boyunca insan haklarına en üst düzeyde saygı gösterilmesini sağlar, kişilerin gizliliğine, güvenliğine, ifade özgürlüğüne saygı duyar, herhangi bir insan hakları ihlaline yönelik gerekli önlemleri alır,
 • Çalışanların sendikalılaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkı bulunmaktadır.
 • Tüm paydaşlarını işini dürüstlükle yürütmesi ve hedeflere ulaşmanın temeli olan yüksek etik standartları yansıtması için teşvik eder.

Mikro Grup, bu politikaların yürütülmesini sağlamak için, ilgili paydaşları bilgilendirir, eğitimler düzenler ve düzenli denetimler ile sosyal sürdürülebilirliği sağlamayı taahhüt eder.

Herhangi bir ihlal durumunda çalışanlar, raporladıkları yöneticilerini bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca çalışanlar e-posta yolu ile etik@mikro.com.tr adresinden de konuyla ilgili bildirimlerini yapabilirler. Bu politika kapsamında ilgili madde ve sorumlulukların işleyiş ve yürütülmesinden İnsan Kaynakları Departmanı sorumludur.