Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) nedir? Sisteme kayıt yaptırmak neden önemli? Gelin, birlikte inceleyelim.

5 dk
VERBİS Kaydı

Bu yazımızı okuyarak VERBİS'e kayıt için izlenmesi gereken adımlar ve VERBİS yükümlülüklerine uyulmadığında karşılaşılabilecek yaptırımlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumluları tarafından, Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) yapılması gereken kayıtlara ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Bu doğrultuda kişisel veri işleyen veri sorumlularının, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde oluşturulacak olan, internet üzerinden erişilebilen Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) üzerinden kayıt olması gerekecektir.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) nedir??

Veri sorumlularının Sicil’e başvuruda ve Sicil’e ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemidir. Başkanlık Sicil’in oluşturulması, idaresi, güncel biçimde tutulması ve muhafaza edilmesi amacıyla VERBİS’in kurulması ve işletilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır.

Yönetmelik Kimleri İlgilendirmektedir?

Yönetmelik’te bahsedilen ‘Veri Sorumluları’ kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Tüzel kişilerde veri sorumlusu, tüzel kişiliğin kendisidir.

Sicil’e Kayıt Yükümlülüğü Kimleri İlgilendirmektedir?

Türkiye’de yerleşik olan ve Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicil’e kaydolmak zorundadırlar.

Kayıt yükümlülüğü altında bulunmayan, sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen veri sorumluları ise yükümlülük altına girmelerini müteakip otuz gün ek süre içerisinde Sicil’e kaydolmakla yükümlüdürler.

Veri sorumlularının Sicil’e kaydolma yükümlülüğünü yerine getirmesi Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Veri sorumluları, Sicil’e sunulan ve Sicil’de yayınlanan bilgilerin doğru, güncel ve hukuka uygun olmasından sorumludurlar. Ayrıca, Kanun’un 28. maddesinde belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Yönetmelik’te belirtilen objektif kriterlere dayalı olarak bazı veri sorumlularının Kurul tarafından Sicil’e kayıtla yükümlü tutulmaması; bu veri sorumlularının Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

Kayıt Başvurusu Hangi Bilgileri İçermelidir?

  • Veri sorumlusu ve varsa veri sorumlusu temsilcisinin kimlik ve adres bilgilerine ilişkin Kurul tarafından belirlenecek başvuru formunda yer alan bilgiler,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
  • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
  • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
  • Kanunun 12. maddesinde öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen kriterlere göre alınan tedbirler,
  • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi Sicil’e yapılan kayıt başvurusunda kayıt yükümlülüğü kapsamında iletilecektir.

Kayıt bilgilerinde değişiklik olması halinde; veri sorumlularının meydana gelen bu değişiklikleri VERBİS üzerinden, 7 gün içerisinde Kurum’a bildirmesi gerekmektedir.

Sicil başvurularında Sicil’e açıklanacak bilgiler, Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak hazırlanır. Veri sorumluları tarafından Kanunun 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünde, Kanunun 13. maddesinde belirtilen, ilgili kişi başvurularının yanıtlanmasında ve ilgili kişiler tarafından açıklanacak açık rızanın kapsamının belirlenmesinde Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak Sicil’e sunulan ve Sicil’de yayınlanan bilgiler esas alınır.

Kişisel Veri İşleme Envanteri Nedir?

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir.

Sicil’e Kayıt Başvurusu Nasıl Yapılacaktır?

Veri sorumlularının Sicil ile ilgili yapacakları işlemler, Başkanlık tarafından oluşturulacak olan ve güncel biçimde tutulması için gerekli tedbirlerin alındığı VERBİS üzerinden Sicil’e iletilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, yukarıda ‘Kayıt Başvurusu Hangi Bilgileri İçermelidir?’ başlığı altında verilen bilgilerin VERBİS’e yüklenmesiyle kayıt yükümlülüğü yerine getirilmiş olacaktır.

Yönetmeliğe Uygun Hareket Edilmemesi Durumunda Uygulanabilecek Yaptırımlar Nelerdir?

Kanun’da Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirası'ndan 1.000.000 Türk Lirası'na kadar idari para cezası uygulanabileceği düzenlenmiştir.

Hukuk alanındaki yeni yazılarımızdan haberdar olmak için Paraşüt Blog'u takip edebilirsiniz:

Blogu Takip Edin

İlginizi Çekebilecek Yazılarımız:

Limited Şirket Kuruluş Maliyetleri

Limited Şirket ve Anonim Şirket Kuruluşu

Av. İpek Aşıkoğlu

Av. İpek Aşıkoğlu

İpek Aşıkoğlu, Moral Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışmaktadır.

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!