blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
KDV tevkifatlarında yeni düzenleme yapıldı
Blog-hero
HUKUK/VERGİ

KDV tevkifatlarında yeni düzenleme yapıldı

Vergi alacağının güvence altına alınması amacıyla Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Yönelik Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile KDV'de kısmi tevkifat uygulamasının kapsamı genişletilerek bir dizi değişiklik gerçekleştirildi.

İsmail Kahraman, Mali Müşavir

Ortalama okuma süresi 7 dk

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacağını güvence altına almak amacıyla gerekli gördüğü hallerde verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutabilmektedir.

İşlemlere taraf olanlar (kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve/veya kurumlar) verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olmaktadırlar.

Bu uygulama ihtiyari değil, zorunluluk arz eder. KDV tevkifatlarında yeni düzenleme neleri içeriyor, birlikte bakalım.

Kısmi Tevkifat Uygulaması

16 Şubat 2021 tarihli 31397 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan tebliğ ile KDV
tevkifatı
kapsamına yeni alıcılar eklenmiş ve bazı tevkifat oranlarının da ve uygulama şekillerinde değişiklikler oldu.

Kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar

Tebliğin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.

Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu bölümlerde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapması gerekenler, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmektedir.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

Yeni düzenleme ile b bendi şöyle revize edilmiştir.

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

 • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

 • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

 • Döner sermayeli kuruluşlar,

 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

 • Bankalar,

 • Sigorta ve reasürans şirketleri,

 • Sendikalar ve üst kuruluşları,

 • Vakıf üniversiteleri,

 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

 • Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,*

 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,*

 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

 • Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

 • Kalkınma ve yatırım ajansları.

Tebliğde belirlenmiş taraflara yapılan işlemler nedeniyle düzenleyecekleri kapsama giren faturalarda KDV tevkifatı düzenleyeceklerdir.

Daha açıklayıcı olması adına değişikliklere bir de aşağıdaki tablo üzerinden bakalım:

KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan bazı değişiklikler Seri No: 35 16.02.2021 Sayı: 31397
Kapsama Alınan Hizmetler Eski
Oran
Yeni Oran
Yapım İşleri ile bu işlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri* 3/10 4/10
Yük Taşımacılığı** 5/10 2/10
Servis Taşımacılığı ** 5/10 5/10
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 5/10 7/10
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 5/10 7/10
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 5/10 7/10
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/10 9/10
Ticari Reklam Hizmetleri*** - 3/10

Diğer hizmetler
KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Belirlenen alıcılara yeni eklenen kurumlar

Tebliğin 2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar kısmında belirlenen alıcılara sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de eklendi.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan teslimler

Tebliğin 12. maddesi ile aynı Tebliğe, “Diğer Teslimler” başlıklı (I/C-2.1.3.3.7.) bölüm eklendi. Buna göre, KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacak.

Tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi

Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması zorunlu hale gelmiştir.

Diğer açıklamalar

*1/C 2.1.3.2.1.1. Belirlenen alıcılara ilaveten KDV mükelleflerine (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç) karşı yerine getirilen KDV dahil bedeli 5 Milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetlerine de KDV tevkifatı uygulanacaktır.

**1/C 2.1.3.2.11. Servis Taşımacılığı Hizmeti ifadesi "Taşımacılık Hizmetleri" olarak değişti ve yük taşımacılığı 2/10, Servis Taşımacılığı 5/10 olarak devam edecektir.

***1/C 2.1.3.2.15. Ticari Reklam Hizmetleri tebliğ ile eklenmiştir. Kullanılacak oran 3/10 'dur. Mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımlarında (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) kapsama alınmıştır. Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında 7/10 olarak tevkifata konu olacaktır.

Yürürlük tarihi
Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girer. (1 Mart 2021)

Paraşüt ile KDV hesaplamalarınız çok kolay!

Paraşüt ile faturalarınızın KDV'lerini kolayca hesaplayabilmeniz mümkün! Paraşüt ile ön muhasebeniz her an kontrolünüzün altında olsun. Şimdi deneme hesabı oluşturarak 14 gün boyunca bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt'ü ücretsiz kullanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken aşağıdaki butona tıklamak.

Ücretsiz Hesap Oluştur

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?