25.01.2022

Vergi mevzuatında yeni düzenlemeler

Vergi mevzuatında yapılan değişikliklerle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-fatura ve e-deftere zorunlu geçiş tarihleri duyuruldu. Bu önemli tarihleri kimlerin kaçırmaması gerektiğini sizin için özetledim. Keyifle okumanız dileğiyle...

GİB tarafından yapılan vergi değişiklikleri ile ilgili yeni düzenlemeler pek çok işletmenin işleyişini etkiliyor. Peki bu değişiklikler hangi uygulamaları kapsıyor? Bu yazımızda, vergi hukuku değişikliklerini konu alıyoruz.

 

Vergi mevzuatı nedir?

Vergi mevzuatı, kamu giderleri olarak nitelendirilen devletin mali faaliyetlere ait yasal düzenlemelerdir. Vergi Usul Kanunu'na göre e-belge kullanımı ile ilgili değişikliğe gidilmiş, GİB tarafından yeni düzenlemeler tebliğ taslağı olarak yayımlanmıştır.

Yeni GİB tebliğ taslağında e-fatura ve e-defter zorunlu geçişleri açıklandı. Aşağıdaki tarihleri not almanızı tavsiye ediyor, bu tarihleri kaçırmamanız gerektiğinin altını çiziyoruz.

Yapılan açıklamaya göre;

 • Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı tebliğde, 2020 ve 2021 yılında 4 milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı olan firmaların 2022 yılının Temmuz ayına kadar e-faturaya geçmelerini zorunlu tutuyor.

 • Temmuz 2022'de e-fatura uygulamasına geçmesi gerekenlerin veya bağımsız denetime tabi olan şirketlerin ise 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren e-deftere de geçmeleri zorunludur.

 • Şimdi bu açıklamanın detaylarına bakalım.

   

  Elektronik işlemlere ilişkin düzenlemeler

  e-Dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla her yıl e-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye geçiş zorunluluğunda düzenlemeye gidilerek önceki senelere göre ciro haddinde düşüş gerçekleşiyor.

   

  e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter zorunluluğu

  Tebliğe göre, 2021 yılı ciroları 4 milyon TL'den fazla olan firmalar ; e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter mükellefi olacaklar. e-Fatura ve e-arşiv için zorunluluk tarihi 01 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

  Eğer firmanızın 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL’yi aşıyor ise 1 Temmuz 2022'e kadar e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine, 1 Ocak 2023 tarihinde ise e-defter uygulamasına geçmeniz gerekiyor.

  Eğer e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine gönüllü olarak geçtiyseniz ve belirtilen limitlerde herhangi bir aşma yok ise, e-defter uygulamasına geçmenize de gerek olmuyor.

   

  e-Fatura kullanıcıları için e-arşiv sistemine geçiş zorunluluğu

  Bazı şirketler zorunluluk kapsamında e-faturaya geçmiş ama e-arşiv faturaya geçmemişlerdi. Bu şirketlerin e-arşiv fatura kullanmaları artık zorunlu hale geldi. Yani kağıt ortamında fatura kesemeyecekler.

  1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla e-defter uygulamasına dahil olması gereken mükellefler hakkında yapılan duyuruda şu ifadeler yer alıyor: Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)’in;

  e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu” başlıklı bölümünde;

  1. e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),

  2. Bu Tebliğ yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2021 tarihinden itibaren, 2021 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren, e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar.” açıklamalarına yer verilmiştir.

  509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğe göre;

  e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünde;

  1. 2021 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 4 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

  2. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler.

  3. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.

  4. Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları.

  5. 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.” şeklinde,

  e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünde;

  a) 4 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2021 tarihinden itibaren, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren,

  b) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2020 yılında gerçekleştirenler 1/7/2021 tarihinden itibaren, 2021 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren,

  c) Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak,

  ç) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak,

  e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.” şeklinde düzenleme yapılmış, taslağın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenmektedir.

  Bu kapsamda, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ya da yukarıdaki maddelerde yazılan şartları taşıdığı için 31 Aralık 2021 tarihine kadare-Fatura Uygulamasına geçmesi gereken mükelleflerin 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına da geçmeleri gerekmektedir.

  Ayrıca, 2021 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükelleflerin de 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

  Bu kapsamda, yukarıda belirtilen özelliklere haiz mükelleflerimizin vergisel uygulamalar bakımından hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmamaları açısından 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), e-Defter uygulamasına ilişkin hazırlıklılarını tamamlayarak, aşağıdaki adres üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapmaları gerekmektedir.

  e-Faturaya gönüllü geçen şirketler için e-arşiv kullanımı zorunlu değil.

   

  Vergi mükelleflerine 2.000 TL (2022 yılı için GİB tarafından belirlenen tutar), mükellef olmayanlara 5.000 TL fatura kesme limiti

  Günlük olarak vergi mükelleflerine vergiler dahil 2.000 TL, vergi mükellefi olmayanlara vergi dahil 5000 TL üzerinde kesilen tüm faturalar elektronik ortamda kesilmeye başlayacaklar. Bu uygulamanın başlangıç tarihi ise 1 Mart 2022 olarak belirlendi.

  e-Fatura zorunluluk kapsamında olmayan şirketler için bu düzenleme önemli değil. e-Faturaya geçmemiş olan şirketlerin başka bir şirkete 5.000 TL üzeri fatura keseceği zaman, mutlaka mali müşaviri ile görüşmeli, çünkü bu faturayı elektronik olarak düzenlemeleri gerekecek.

   

  e-İrsaliye zorunluluğu

  Yine tebliğe göre, sektörü fark etmeksizin 2021 yılı cirosu 10 milyonu geçen firmalar e-irsaliyeye 1 Temmuz 2022’de geçmek zorundalar.

   

  e-Defter berat gönderimi

  Yeni düzenlemelere göre e-defter berat gönderimi aylık ya da üçer aylık dönemlerde yapılacak.

  Eğer şirketiniz e-defter kullanıcısı değilse bu düzenleme önemli değil. Eğer şirketiniz e-defter kullanıcı ise, e-defter beratlarını aylık yad a üçer aylık olarak gönderebilir, seçimi şirketinize bırakılmış.

   

  e-Fatura mükelleflerinin e-Müstahsil makbuzu kullanımı

  Eğer şirketiniz tarımsal ürün alıyor ve bu alımlar karşısında müstahsil makbuzu düzenliyorsa ve e-fatura mükellefiyseniz, 1 Temmuz 2022'den itibaren e-Müstahsil makbuzu kullanacaksınız. e-Fatura kullanıcısı değilseniz kağıt ortamında müstahsil makbuzu düzenlemeye devam edebilirsiniz. Eğer şirketiniz tarımsal ürün almıyor ise bu düzenleme sizin için önemli değil.

  Vergi düzenlemeleriyle ilgili yeni güncellemeler oldukça Paraşüt Blog'da yer vermeye devam edeceğiz. İşletmenizi ilgilendiren hiçbir gelişmeyi kaçırmamanız için yazılarımızın e-postanıza düşmesi ister misiniz?

  Ön muhasebe yönetiminiz için asistana ihtiyacınız varsa bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt'ü 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.

  lp basit

  Ön muhasebenin kolayı Paraşüt’te!

  Başvuru süreci ile vakit kaybetmeyin, Paraşüt ile e-fatura, e-arşiv, e-smm gibi e-belgelere kolayca geçiş yapın. Daha kolay, hızlı ve ekonomik faturalayın.

  En Çok Okunanlar