blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
Vergi mevzuatında yeni düzenlemeler
Blog-hero
HUKUK/VERGİ

Vergi mevzuatında yeni düzenlemeler

Vergi mevzuatında yapılan değişikliklerle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-fatura ve e-deftere zorunlu geçiş tarihleri duyuruldu. Bu önemli tarihleri kimlerin kaçırmaması gerektiğini sizin için özetledim. Keyifle okumanız dileğiyle...

Yusuf Şahin, SMMM

Ortalama okuma süresi 10 dk

Yeni GİB e-fatura ve e-defter zorunlu geçiş tarihleri açıklandı. Aşağıdaki tarihleri not almanızı tavsiye ediyor, bu tarihleri kaçırmamanız gerektiğinin altını çiziyoruz.

Yapılan açıklamaya göre;

 • Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021 yılında 5 milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı olan firmaların 2022 Temmuz ayına kadar e-faturaya geçmelerinin zorunlu olduğunu duyurdu.

 • 31 Aralık 2021 tarihine kadar e-fatura uygulamasına geçmesi gerekenlerin veya bağımsız denetime tabi olan şirketlerin ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren e-deftere de geçmeleri zorunlu tutuldu.

Şimdi bu açıklamanın detaylarına bakalım.

Elektronik işlemlere ilişkin düzenlemeler

e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter zorunluluğu

2021 yılı ciroları 5 milyon TL'den fazla olan firmalar ; e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter mükellefi olacaklar. e-Fatura ve e-arşiv için zorunluluk tarihi 01 Temmuz 2022 iken, 1 Temmuz 2021'de e-fatura ve e-arşiv sistemine geçen mükellefler için e-defter zorunluluğundaki tarih ise 01 Ocak 2022 olarak belirlendi.

Eğer firmanızın 2021 yılında brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi aşıyor ise 1 Temmuz 2022'de e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine, 1 Ocak 2023 tarihinde ise e-defter uygulamasına geçmeniz gerekiyor.

Eğer e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine gönüllü olarak geçtiyseniz ve belirtilen limitlerde herhangi bir aşma yok ise, e-defter uygulamasına geçmenize de gerek olmuyor.

e-Fatura kullanıcıları için e-arşiv sistemine geçiş zorunluluğu

Bazı şirketler zorunluluk kapsamında e-faturaya geçmiş ama e-arşiv faturaya geçmemişlerdi. Bu şirketlerin e-arşiv fatura kullanmaları artık zorunlu hale geldi. Yani kağıt ortamında fatura kesemeyecekler.

1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla e-defter uygulamasına dahil olması gereken mükellefler hakkında yapılan duyuruda şu ifadeler yer alıyor:

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)’in;

e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu” başlıklı bölümünde;

 1. e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),

 2. Bu Tebliğ yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2021 tarihinden itibaren, 2021 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren, e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar.” açıklamalarına yer verilmiştir.

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin;

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünde;

 1. 2021 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

 2. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler.

 3. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.

 4. Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları.

 5. 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.” şeklinde,

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünde;

a) 5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2021 tarihinden itibaren, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren,

b) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2020 yılında gerçekleştirenler 1/7/2021 tarihinden itibaren, 2021 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren,

c) Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak,

ç) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak,

e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ya da yukarıdaki maddelerde yazılan şartları taşıdığı için 31 Aralık 2021 tarihine kadar e-Fatura Uygulamasına geçmesi gereken mükelleflerin 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına da geçmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, 2021 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükelleflerin de 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen özelliklere haiz mükelleflerimizin vergisel uygulamalar bakımından hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmamaları açısından 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), e-Defter uygulamasına ilişkin hazırlıklılarını tamamlayarak, aşağıdaki adres üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapmaları gerekmektedir.

e-Faturaya gönüllü geçen şirketler için e-arşiv kullanımı zorunlu değil.

Vergi mükelleflerine 5000 TL, mükellef olmayanlara 30.000 TL fatura kesme limiti

Günlük olarak vergi mükelleflerine vergiler dahil 5.000 TL, vergi mükellefi olmayanlara vergi dahil 30.000 TL üzerinde kesilen tüm faturalar 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda kesilmeye başladı.

e-Fatura zorunluluk kapsamında olmayan şirketler için bu düzenleme önemli değil. e-Faturaya geçmemiş olan şirketlerin başka bir şirkete 5.000 TL üzeri fatura keseceği zaman, mutlaka mali müşaviri ile görüşmeli, çünkü bu faturayı elektronik olarak düzenlemeleri gerekecek.

e-İrsaliye zorunluluğu

Sektörü fark etmeksizin 2021 yılı cirosu 25 milyonu geçen firmalar e-irsaliyeye 1 Temmuz 2022’de geçmek zorundalar.

e-Defter berat gönderimi

Yeni düzenlemelere göre e-defter berat gönderimi aylık ya da üçer aylık dönemlerde yapılacak.

Eğer şirketiniz e-defter kullanıcısı değilse bu düzenleme önemli değil. Eğer şirketiniz e-defter kullanıcı ise, e-defter beratlarını aylık yad a üçer aylık olarak gönderebilir, seçimi şirketinize bırakılmış.

e-Fatura mükelleflerinin e-Müstahsil makbuzu kullanımı

Eğer şirketiniz tarımsal ürün alıyor ve bu alımlar karşısında müstahsil makbuzu düzenliyorsa ve e-fatura mükellefiyseniz, 1 Temmuz 2022'den itibaren e-Müstahsil makbuzu kullanacaksınız. e-Fatura kullanıcısı değilseniz kağıt ortamında müstahsil makbuzu düzenlemeye devam edebilirsiniz. Eğer şirketiniz tarımsal ürün almıyor ise bu düzenleme sizin için önemli değil.

2020 yılında bazı kanunlarda yapılan değişiklikler:

 • Kiralık olan araçların kira bedelinin 5.500 TL'ye kadar olan kısmı gider olabilir, fazlası vergi hesaplaması açısından gider yazılmamaktadır. (KKEG olarak dikkate alınır).

 • Binek araç giderlerinin %70'i gider olabilir, %30'u vergi hesaplaması açısından gider yazılamamaktadır. (KKEG olarak dikkate alınır).

 • Yeni araç alımlarında KDV+ÖTV tutarının 115.000 TL’ye kadar olan kısmı gider olabilir, fazlası vergi hesaplaması açısından gider yazılmamaktadır. (KKEG olarak dikkate alınır),

 • Binek araçların aktifleştirilen 250.000 TL’ye kadar kısmı için amortisman gideri hesaplanabilir (gider olabilir), fazlası vergi hesaplaması açısından gider yazılmamaktadır (KKEG olarak dikkate alınır).

 • Dijital Hizmet Vergisi: Türkiye'de dijital hizmet sağlayanların, Türkiye’de elde ettikleri bu kapsamdaki hizmet hasılatı 20 milyon TL üzerinde olduğu zaman, hasılatın %7,5’i oranında dijital hizmet vergisi hesaplanır. Bu vergi KDV gibi aylık beyan edilir. Ödenen tutar gider olarak dikkate alınır,

 • Gelir Vergisi tarifesine yeni bir dilim eklendi. 500.000 TL ve üzeri kazançlar için %40 vergi hesaplanmaktadır.

 • Şahsın yıl içinde aldığı maaş toplamı 500.000 TL ve üzeri ise bu şahıs, yıl sonunda Gelir Vergisi beyannamesi verecek.

 • Ulaşım giderlerinde günlük kişi başı 10 TL gider yazma imkanı bulunmaktadır. Taşıma hizmeti verilmeyen işyerlerinde çalışanlara toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek günlük 10 TL’ye kadar olan kısmı ulaşım bedeli istisnası olarak dikkate alınır, günlük 10 TL’den daha fazla veriliyor ise 10 TL’nin üzeri ücret olarak değerlendirilir.

 • Sahibi olduğunuz bir konutun bedeli 5 milyon TL üzeri üzeri ise bu bedelin %0,3’ten %1’e kadar olan tutarda “Değerli Konut Vergisi” hesaplanır. Değerli Konut Vergisi yıllık olarak hesaplanacak ve Şubat ve Ağustos aylarında 2 eşit taksitte ödenir.

 • Konaklama hizmeti vergisi ise konaklama hizmeti üzerinden %1 olarak hesaplanır ve ödenir. (1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine ertelendi. 2022'den itibaren vergi oranı %2 olacaktır.)

 • Kambiyo satışları üzerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmüştür.

Ön muhasebe yönetiminiz için asistana ihtiyacınız varsa Paraşüt'ü 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.

Ücretsiz Deneyin

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?