blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
Yabancılara Türkiye’de çalışma izni nasıl alınır?
Blog-hero
HUKUK/VERGİ

Yabancılara Türkiye’de çalışma izni nasıl alınır?

Bugün pek çok üretim alanında yabancı çalışana rastlamamız mümkün. Çeşitli nedenlerden dolayı firmaların yabancılara istihdam sağlaması, bu alandaki sorguları da artırır nitelikte. Biz de, “Yabancılara çalışma izni nasıl alınır, kim almalıdır?” vb. konuya dair cevaplanmayı bekleyen soruların tümünü ele aldık, tek tek açıkladık.

İsmail Gemici, İnsan Kaynakları Yöneticisi

Ortalama okuma süresi 34 dk

Türkiye’de çalışma izni almak, pek çok yabancının geçimini sağlamasındaki ön koşul. Peki, yabancıların Türkiye’de çalışma izni alabilmesi için neler gereklidir, nasıl bir süreç izlemektedir? Bu ve daha birçok soruyu bu yazımızda ayrıntılarıyla ele aldık.

 Çalışma izni nedir?

Çalışma İzni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen ve yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin alması gerekir. Bu kapsamda yabancı vatandaşların çalıştırılmasına yönelik sorularınıza uygun cevapları yazımızda bulabilirsiniz.

Çalışma izni türleri

Çalışma izni 3 çeşit olarak karşımıza çıkar. Bunlardan ilki, süreli, diğeri süresiz ve son olarak da bağımsız çalışma iznidir. Şimdi, biraz daha ayrıntısına bakalım. Bu izin türleri ne demek oluyor, öğrenelim.

 Süreli çalışma izni nedir?

13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.

Çalışma izni süre uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular 7. maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.

Süresiz çalışma izni nedir?

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır.

Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

Bağımsız çalışma izni nedir?

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır. Bağımsız çalışma izni süreli olarak düzenlenir.

Yabancıların çalışma izinleri konusunda geçerli mevzuat nedir?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 6735 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin (4). Fıkrası uyarınca halen uygulanmakta olan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği, Turkuaz Kart Yönetmeliği, Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliği, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir?

28/7/2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 27. maddesinin 7. fıkrası ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun amacı nedir?

6735 sayılı Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemektir.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kimleri kapsar?

6735 sayılı Bu Kanun; Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Yabancılara çalışma izni veren kurumlar hangileridir?

6735 sayılı Kanun ile bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilendirilmiştir. Ancak ilgili teknik alt yapı çalışmaları henüz sonuçlanmadığından üniversitelerde görev yapan akademik personele Yükseköğretim Kurulu, kendi bünyesindeki opera ve tiyatrolarda görev yapacak sanatçılara Kültür ve Turizm Bakanlığı, profesyonel sporculara ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca çalışma izni verilmektedir. Söz konusu çalışmalar sonuçlandığında bahsedilen çalışma izinleri de Bakanlık tarafından verilmeye başlanacaktır.

Çalışma izni almasına gerek bulunmayan yabancılar kimlerdir?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi çerçevesinde Mavi Kart almış olanlar veya almaya hak kazananlar, Başka bir devlet vatandaşı olmakla birlikte aynı zamanda Türk vatandaşı olanlar (5718 sayılı Kanun md.4)

Çalışma izni muafiyeti olan yabancılar kimler?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun Geçici 1. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 6735 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümleri halen yürürlükte bulunan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Muafiyetler” başlıklı 55 inci maddesinde belirtilen yabancılar çalışma izni muafiyeti kapsamındadır.

Çalışma izinsiz çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında hangi işlemler uygulanır?

Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. İzinsiz çalışmanın tekrarı hâlinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.

Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanların sınırdışı işlemleri Göç İdaresi makamlarınca yürütülmektedir.

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar çalışma izni almak zorunda mı?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca ülkemizde yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çalışma izni alınması zorunludur.

Türkiye’de geçerli çalışma izni olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanır. İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanlar sınır dışı edilmektedirler.

Çalışma izni almak için gerekli belgeler nelerdir?

Yabancı çalışma izni almak için gerekli evraklar vardır. Çalışma izni başvurusu işveren tarafından online sistem üzerinden yapıldıysa bu başvurunun ardından 6 iş günü içerisinde gerekli evraklar Bakanlığa ulaştırılmalıdır. Başvuru esnasında gönderilen belgelerin yanı sıra Bakanlığa belgelerin aslının postalanması gerekir. Evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırılabilir.

Çalışma izni için gerekli belgeler yabancı işçi ve işveren, yurt içi ve yurt dışından yapılacak başvurular için farklıdır. İlk başvuru için gerekli evraklarda şöyle bir yol izlenir:
Yabancı işçinin sunması gereken evraklar:

 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi kopyası. --> Türkçe tercüme edilmiş ve resmi makamlar tarafından onaylanmış olmalıdır.
 • Denklik belgesi. ---> Yüksek öğrenimlerini Türkiye dışında gerçekleştirmiş yabancı işçiler için geçerlidir.
 • Eğitim kurumlarında faaliyet gösterecek olan yabancı işçiler için Yeterlilik Belgesi. ---> Milli Eğitim Bakanlığından alınmalıdır.
 • En az 6 ay geçerlilik süresi bulunan ikametgah izni (yurt dışı başvurularda gereksizdir)
 • Pasaport kopyası.

İşverenin sunması gereken evraklar:

 • Çalışma izni başvuru formu.
 • Resmi makamlar tarafından onaylanmış, geçen yıla ait kar-zarar tablosu ve bilanço. (Faaliyet Belgesi)
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi. İş yeri kuruluşunun sermaye ve ortaklık durumunu göstermektedir.
 • Noter onaylı vekaletname
 • Yabancı işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesi
 • Yabancı uzman çalıştırmak istenen iş yerlerinde çalıştırılan Türk vatandaşlarının ücretleri.

Diyelim ki online başvuru tamamlandı. Şimdi sıra, evrakların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırılmasında…

Yurt içi başvurularında yabancı işçinin sunması gereken evraklar:

 • İşveren ile işçi arasında yapılmış iş sözleşmesi.
 • En az 6 ay geçerli oturma izni kopyası.
 • Pasaport kopyası.
 • Diploma kopyası.
 • Varsa referans mektubu.

İşverenin sunması gereken evraklar:

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi.
 • Çalışma izni formu.
 • Bir önceki yıla ait bilanço, kar-zarar örneği.
 • Türk Ticaret Sicili Gazetesi
 • Faaliyet belgesi.
 • Başvuru yapan kişinin noter tarafından onaylanmış vekaletnamesi

Eğer yurt dışından başvuru söz konusu ise, yukarıda belirtilen maddelere ek olarak bir adet fotoğraf gerekmektedir. işverenin sunması gereken evraklar ise yabancı işçinin diploma ve pasaport kopyası olacaktır.

Çalışma izin belgesi e-devlet üzerinden alınır mı?

Evet. e-Devlet çalışma izni belgesi için şu adımları takip etmeniz gerekir:

 • e-Devlet sistemine giriniz.
 • Arama boşluğu kısmına e-Başvuru yazınız.
 • Açılan sayfadaki Başvuru Türü bölümünden Çalışma Muafiyet İzin İşlemleri’ni seçiniz. Ardından Alt Başvuru Türü için Çalışma İzin Belgesi Verilmesi kısmını seçiniz. Devamında karşınıza çıkan formu doldurunuz ve tamamladığınızda BAŞVUR butonuna tıklayınız.

İkamet iznine sahip olmak yasal çalışabilmek için yeterli mi?

Hayır. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almaları zorunludur.

Çalışma izni ikamet/oturma izni sayılır mı?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27’nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer. Ancak, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi, Şartlı Mülteci ve Geçici Koruma statüsünde bulunan yabancılara düzenlenen çalışma izinleri ikamet izni yerine geçmez.

Türkiye’de çalışma iznine sahip olan bir yabancının aile üyelerinin ikamet izni hakkı var mıdır?

Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da, yabancının kendisi ile birlikte en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla, süreli çalışma izni verilebilir.

Yabancılar Türkiye’de istedikleri iş ve mesleklerde çalışabilirler mi?

Çalışma izin başvuruları Türkiye’de iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşulları dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, ilgili kanunlarda sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan meslek ve görevlerde yabancılara çalışma izni verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Türkiye’de yabancıların çalışmasının yasak olduğu meslek ve görevler nelerdir?

– Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
– Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
– Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
– Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)

 • Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
  – Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
  – Özel güvenlik görevlisi (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10. Md.))
  – Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
  – Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)
  – Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi gereğince)

Sağlık ve eğitim mesleği mensupları çalışma iznini hangi kurumdan alabilirler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çalışma izni başvurusu yapabilmek için; sağlık meslek mensupları Sağlık Bakanlığından, eğitim meslek mensupları ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan ön izin almaları gerekir.

Doğrudan yabancı yatırım şartlarına uymaktayız, 5 Türk vatandaşı istihdamı şartı bizim için de sağlanmalı mıdır?

Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlar kriterlerini karşılayan işletmelerde kilit personel konumundaki ilk yabancının çalışma izin talebi değerlendirilirken 5 Türk vatandaşı istihdamı aranılmamaktadır.

Yabancıyım, Türkiye’ de bir üniversitede öğrenciyim, okuduğum bölümden kaynaklı zorunlu stajım var, bunun için çalışma izni alınması gerekiyor mu?

Üniversite eğitimi gereği yapılması zorunluluk arz eden stajlar için çalışma izni alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak bu durumda ilgili Üniversite veya Fakülteden alınacak konuya ilişkin resmi bir yazının bulunması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerinin çalışma izni alması gerekmekte midir?

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan;
 • Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü,
 • Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi,
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı, olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler.
 • 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş;
 • Anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi,
 • Diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı, çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilir.

Uluslararası koruma başvuru sahipleri ve şartlı mülteci statüsünde bulunan yabancılar çalışma izni için başvuru yapabilirler mi?

Uluslararası koruma başvuru sahibi yabancılar ile şartlı mülteci statüsü alan yabancılar için uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra (6458 sayılı Kanun md. 89-4/a) bu kişileri çalıştırmak isteyen işverenler tarafından Bakanlığımıza çalışma izni için başvurusu yapılabilir. Bu kapsamdaki yabancıların ikamet izni aldıkları iller dışındaki çalışma izin talepleri İçişleri Bakanlığınca Olumlu görüş verilmesi halinde sonuçlandırılmaktadır.

Çalışma izni olan yabancı istediği iş ve işyerinde çalışabilir mi?

Türkiye’de yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkan veren bir izin sistemi mevcut değildir.

Türkiye’de çalışma izni ile çalışan yabancılar işyerlerini değiştirebilirler mi?

Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri ve adreste çalışmak üzere verilmekte olup, yabancının bu işyerinden ayrılması halinde izin geçerliliğini yitirmektedir. Bir işverenin yanında çalışma izni bulunan bir yabancının aynı izinle başka bir işyerinde çalışabilmesi mümkün bulunmadığından, yeni işvereninin Bakanlığa çalışma izin başvurusunda bulunarak kendi işyerinde çalıştırmak üzere yeni bir çalışma izni alması gerekmektedir.

e-İzin sistemi nedir? Ne zaman uygulamaya alınmıştır?

Yabancı çalışma izinlerinin e-devlet kapısı üzerinden verilmeye başlanıldığı Ağustos-2010 tarihinden beri kullanılan Yabancılar Otomasyon Sisteminin yerine daha yeni bir teknoloji ile yazılmış olan ve bir çok yeniliğe imza atan e-izin sistemi 26 Şubat 2018 tarihinde uygulamaya alınmıştır.

Yabancı Kimlik Numarası nedir?

Türkiye’de çalışma izni veya en az altı ay süreli ikamet izni düzenlenen yabancılara elektronik ortamda verilen 99 ile başlayan ve on bir rakamdan oluşan numaradır.

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün faaliyetleri konusunda nereden bilgi alabilirim?

Genel Müdürlüğüm faaliyetleri ile yabancıların çalışma izni mevzuat ve uygulamaları hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının web sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Çalışma izni başvurusu reddedilen yabancının itiraz hakkı var mıdır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin kararını, yabancıya veya varsa işverenine tebliğ eder. Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazın reddedilmesi hâlinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

Çalışma izni için harç ödenmekte midir?

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabidir. Ayrıca 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca Bakanlık tarafından düzenlenmekte olan çalışma izin belgeleri değerli kağıt sayılmış olup, düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden değerli kağıt bedeli alınır.

Çalışma izin harçları ve değerli kağıt bedelini nasıl ödeyeceğiz?

Yurtiçinden yapılan çalışma izin (süre uzatımları dahil) başvurularında, talebi Bakanlığımızca uygun bulunan yabancılar için çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması zorunludur. Bakanlığımızdan tarafınıza bu miktarları belirtir mesaj gelmeden ödeme yapılmaması gerekmektedir. Harç ve değerli kağıt bedelleri sadece internet sitemizde belirtilen Bankaların şubelerine yatırılabilmektedir.

Yapılan ödemeler online sistem üzerinden Bakanlığımızca görülmekte olduğundan, ödeme yapıldığında (çok istisnai haller dışında) Bakanlığımıza ayrıca makbuz ibrazına gerek bulunulmamaktadır. Yurtdışından yapılan başvurularda çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından ilgili dış temsilciliğimize yatırılmaktadır.

Çalışma izni başvurusu yapabilmek için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi alınması zorunlu mudur?

Elektronik Tebligat Yönetmeliği 06.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik ile bu konuda yetkilendirilen PTT tarafından Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) kurulmuştur. UETS sistemi 01/01/2019 tarihinden itibaren kullanıma açıldığından Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden Tebligat gönderimi kaldırılmıştır. Bu nedenle 01/01/2019 tarihinden itibaren e-izin sistemi üzerinden alınan başvurularda KEP adresi kullanma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Ev hizmetleri başvurusu sadece işveren tarafından mı yapılabilir? Bu başvurunun vekalet verilecek yada sistem üzerinden yetkilendirilecek başka kişiler tarafından yapılması mümkün müdür?

e-İzin sisteminde ev hizmetleri işveren kaydı yabancıyı çalıştıracak olan kişinin e-imzası ile oluşturulduktan sonra başvuru yapmak üzere üçüncü şahıslar sistem üzerinden yetkilendirebilmektedir.

Ev hizmetlerinde hangi koşullarda yabancı çalıştırılmasına izin verilir?

Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak üzere Bakanlığa yapılan çalışma izni başvurularının son zamanlarda giderek artması nedeniyle, konunun istismarının önlenmesi ve izin verilen yabancıların güvenliği açısından aşağıdaki sınırlamaların getirilmesi kararlaştırılmıştır. Yaşlı, hasta ve çocuk bakımı dışında konutlarda yabancı personele çalışma izni verilmemektedir. İşverenin bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık raporu ile kanıtlanması zorunludur. Ciddi bakım gerektiren ağır haller dışında erkek yabancılara konutlarda çalışma izni verilmemektedir.

Ev hizmetlerinde birinci derece yakınlar işveren olabilirler mi?

Ev hizmetlerinde yabancı çalıştıracak kişilerin yaşlı, engelli veya başvuru yapabilecek durumda olmamaları halinde bu kişilerin birinci derece yakınları işveren olabilir. Bu durumda işyeri kaydı birinci derece yakın olan kişinin bilgileri ve elektronik imzası ile açıldıktan sonra, başvuru yapılırken “Yabancının çalışacağı adrese” hasta/ yaşlı bakımının yapılacağı adres girilmelidir. Ayrıca yüklenecek sözleşmeye ek olarak yakınlığı gösteren belge ve bakımı yapılacak kişinin nüfus cüzdanı örneği de eklenmelidir.

İşyerimde yabancı çalıştıracağım, sistem bana SSK sicil numarası soruyor, SSK sicil numarasını girdiğimde, numaranın 26 haneli olacağı şeklinde uyarı alıyorum, bizim SSK sicil numaramız 23 haneden oluşuyor, ne yapmalıyım?

İşyerinin ana işveren durumunda olması halinde son 23 haneyi takip eden son 3 hane 000 olarak girilecektir. Alt işveren durumlarında bu numara ilgili SGK müdürlüğünden öğrenilebilmektedir.

Yabancı uyruklu doktor ve hemşireler Türkiye’de çalışabilir mi?

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yabancı doktor ve hemşirelerin Türkiye’de çalışabilmelerine imkan sağlanmış olup, yabancı uyruklu doktor/hemşire istihdam edecek özel sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığı’ndan (İl Sağlık Md.) almış olduğu ön izin (mesleki yeterlilik) belgesi ile birlikte Bakanlığa çalışma izin başvuru yapmakta ve talebi uygun bulunanlara çalışma izni düzenlenmektedir. Çalışma izni istenilen yabancının yurtdışındaki fakültelerden mezun olması halinde diploma denklik belgesi ibrazı zorunludur.

Turizm sektöründe çalışan işyerlerinde 5 Türk vatandaşı istihdamı aranır mı?

Turizm işletmelerinde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin % 10’unu geçememektedir. Bu oran Kültür ve Turizm Bakanlığınca % 20’ye kadar artırılabilmektedir. Dolayısıyla çalışma izni talep edilen her bir yabancı için en az beş Türk vatandaşının o işyerinde istihdamı zorunludur. (2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 18. md)

Turistik vize ile ülkemizde bulunan bir yabancı için yurtiçinden çalışma izin başvurusu yapabilir miyiz?

Turistik vize ile ülkemizde bulunan yabancılar için yurtiçinden başvuru yapılamamaktadır. Toplam süresi en az 6 ay olan ve geçerliliği sona ermemiş ikamet izni bulunan yabancılar için yurtiçi başvuru yapılabilmektedir.

Çalışma izni talep edilen yabancıya ödenecek en az ücret düzeyleri ne kadardır?

Çalışma izni talep edilen yabancılara yapacakları meslek ve görevlere uygun olarak minimum ücret seviyeleri belirlenmiştir. Söz konusu ücretler Bakanlığımız internet sitesinde yer alan Değerlendirme Kriterlerinin 5. Maddesinde belirtilmektedir. Çalışma izni verilen yabancılara ilişkin sosyal güvenlik prim ödemelerinin de bu miktarın altında olmaması gerekmektedir.

Çalışma izni verilirken pasaport süresi dikkate alınmakta mıdır?

6735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile 6458 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca, Bakanlığımızca talebi uygun bulunan yabancılara verilecek çalışma izinleri pasaport bitim tarihinden altmış gün önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca ,çalışma izni başvuru tarihi itibariyle altmış günden az süreli pasaport ve pasaport yerine geçen belgeyle yapılan çalışma izin başvuruları işleme alınmamaktadır.

İşyeri sicil numarası girildikten sonra “Bilgileri getir” butonuna basıldığında işyeri bilgileri gelmiyor. Sebebi ne olabilir?

İş yeri sicil numarası ile sorgulandığında iş yeri bilgileri SGK veri tabanından otomatik olarak çekilmektedir. 26 haneli iş yeri sicil numaranızı doğru olarak girdiğinizden eminseniz, bilgi eksikliği ve yanlışlığı hususlarında SGK ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

İşyeri SGK e-bildirge yetkilisi olmama rağmen, sisteme girdiğimde “İşyeri SGK e-bildirge kullanıcısı olmadığınız için işlem yapamazsınız” uyarısı alıyorum. Nasıl giriş yapabilirim?

E-izin sistemi işyeri SGK e-bildirge kullanıcı kayıtlarını Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından online olarak almaktadır. Bu kayıtların teyidi, kontrolü ve değiştirilmesi talepleriniz için ilgili SGK birimine müracaat edilmesi uygun olacaktır.

Yeni açılan işyerimiz için henüz SGK sicil numarası almadık. Vergi kimlik numarası ile işveren kaydı yapabilir miyiz?

Kendi nam ve hesabına çalışanlar vergi kimlik numarası ile işveren kaydı yapabilirler; ancak bu kişiler dışında yeni sisteme kayıtlar yalnızca SGK tescil numarası ile yapılabilmektedir.

İşyeri adına başvuru yapmak üzere işyerinin SGK da kayıtlı e- bildirge kullanıcısı tarafından yetkilendirilen kişiler işlemleri kendi elektronik imzaları ile mi yoksa e-bildirge kullanıcısının elektronik imzası ile mi yapacaklar?

e-İzin sisteminde yapılan her işlem, sisteme TC kimlik numarası ile girilen kişilerin kendi elektronik imzası ile tamamlanmak zorundadır. Sistemde çalışanların kayıtlı ikamet adresleri gözükmemektedir. Çalışma izni almış kişinin 20 gün içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İlçe Müdürlüğüne müracaat ederek ikamet adreslerini bildirmeleri kanuni zorunluluktur. Bu şekilde kütüğe işletilmiş olan ikamet adresleri sistemde görülebilmektedir.

Şahıs şirketleri adi ortaklığı kurulacak, ancak biri yabancı işveren şahıs şirketi olduğu için ticaret odasına kaydı bulunmuyor. Adi ortaklık için ne tür bir işlem yapılabilir?

Adi ortaklıklar için Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Dolayısıyla Ticaret şirketi sayılmadığı için Ticaret Odasına kayıtlı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

e-İzin sistemine ilk işyeri kaydını açacak olan e-bildirge kullanıcısı ve bu kişinin sistemden başvuru yapmak üzere yetkilendireceği vekilin ayrı ayrı elektronik imza alması zorunlumudur?

E-imzayı, sisteme ilk aşamada girecek olan E-bildirge kullanıcısının ve sistemden atanan vekilin ayrı ayrı alması gerekmektedir. E-bildirge kullanıcısı e-imza ile sisteme girerek işyeri kaydını oluşturduktan sonra başvuru yapmak üzere istediği kişiyi TC kimlik numarası ile işyeri adına başvuru yapmak üzere yetkilendirebilir.

İşyeri e-bildirge kullanıcısı tarafından işveren kaydı açıldıktan sonra işyeri adına başvuru yapmak üzere sistemden birden fazla kişiyi yetkilendirebilirmiyiz, sınır var mıdır?

İşyeri e-bildirge kullanıcısı tarafından işveren kaydı açıldıktan sonra işyeri adına başvuru yapmak üzere kişi yetkilendirilmesinde bir sınır bulunmamaktadır.

İşveren Yönetim Paneli-Yetkilendirme işlemleri bölümünden işveren vekilini silebilir veya değiştirebilir miyim?

e-Bildirge kullanıcısı, İşveren Yönetim Panelinden yetkilendirilen kişinin yetkisini iptal edebilir. Yeni bir kişi için yetkilendirme işlemi yapılabilir. Ayrıca, hiçbir yetkilendirmeye ihtiyaç duymadan kendisi çalışma izni başvurusu yapabilir.

Kişinin yapacağı görevi listede bulamıyorum. Ne yapmalıyım?

Yabancının yapacağı görev içinde geçen üç harf sisteme girildiğinde o üç harfin yer aldığı tüm görevleri listelemektedir. Bu listeden ilgili görevi seçebilirsiniz. Ev hizmeti başvurularında bu alanda seçilebilecek standart 5 görev listelenmektedir.

Belgelerimi yükledim ancak kaydet butonuna bastığımda sistem ilerlemiyor ne yapabilirim?

Başvuruda yer alan her sekmenin başlığının yanında yeşil onay işaretinin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Check işareti bulunmayan sekmede bir eksiklik var demektir. İlgili eksik bilgiler tamamlanarak başvuruya devam edilmelidir. Bütün sekmeler tamam olduğu halde “kaydet” butonuna tıklanıldığında e-imza penceresi açılmıyorsa Tarayıcı ayarlarından pop-up engelleyicisinin kapatıldığına emin olunuz.

Tamamlanmayan başvuru ne demektir? Bu başvuruları nasıl görebiliriz?

E-izin sisteminde bir başvurunun tüm sekmeleri doldurulduktan sonra e-imza ile tamamlandığı takdirde tamamlanmış başvuru olur. Ancak bir başvuru tüm bilgileri girilmiş olsa dahi e-imza ile imzalanmadan kaydedilirse tamamlanmayan başvurular bölümüne kaydedilir. Yapılan başvuruların takibini “Başvuru Takip” menüsü altındaki sekmelerden takip edebilirisiniz.

Çıktı nasıl alınacak alınmasına gerek var mıdır?

Yeni sistemde bütün işlemler online olarak yapılmaktadır; e-imza ile tamamlanan çalışma izin başvurularıyla ilgili olarak Bakanlığımıza kağıt ortamında bilgi veya belge gönderilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yabancı çalışma izni başvurumuzla ilgili olarak eksik evrak tespit edildiğine dair bildirim aldık. Eksik olan belgeyi nerden ve nasıl yükleyebiliriz?

Sizden istenilen eksik belgeyi PDF formunda hazırladıktan sonra, Başvuru işlemleri menüsü altında “Eksik evrak takip” sekmesinden yükleyebilirsiniz. Belgeyi yükledikten sonra işleminizi mutlaka elektronik imza ile tamamlamanız gerekmektedir.

Sigortalı işçisi, sicil numarası ve e-bildirge yetkilisi olmayan “Kendi nam ve hesabına iş yeri açacak yabancılar” çalışma izni başvurusu yapabilir mi?

Kendi nam ve hesabına işyeri açacak Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeli işverenler için işyeri kayıt menüsü altında “kendi nam ve hesabına iş yeri açacak yabancılar” isimli bir sekme oluşturulmuştur. Başvuru bu sekmeden yapılabilir.

Yüklediğim belgelerde hata olduğunu fark ettim sistemden silerek yeni belge yükleyebilir miyim?

Elektronik imza ile imzalanmadığı sürece sisteme yüklenen belgelerin üstüne yeni belge yüklenebilir.

Başvuruda İş sözleşmesi sisteme yüklenirken yükleme yapılamıyor ve sistem hata veriyor. Sebebi nedir?

e-İzin siteminde yüklenecek belgelerin boyutu 1 MB olarak sınırlandırılmıştır. Yüklenecek belgelerin istenilen boyutta ve pdf formatında olması gerekmektedir.

Yurt dışı başvurularda çalışma izni çıktıktan sonra yabancının ve işverenin takip etmesi gereken işlemler nelerdir?

Çalışma izni verilmesi halinde, yabancının başvuru yaptığı dış temsilciliğimize giderek çalışma ve ikamet izin harçları ile vize harcını ödemesi gerekmektedir. Dış temsilciliğimizce yabancı şahsın pasaportuna vize etiketi yapıştırılması sonrasında şahıs Türkiye’ye giriş yapabilir. Söz konusu harçlar ödenmeksizin yurda giriş yapan yabancıların çalışma izinleri geçerlilik kazanmamaktadır. Bakanlığımızca düzenlenen çalışma izni kartı PTT Kargo ile işveren adresine ulaştırılmaktadır.

Konsolosluklardan çalışma vizesi alarak Türkiye’ye gelen yabancılar, giriş tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Ayrıca, yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK sigortalı girişinin, en az Bakanlığımıza beyan edilmiş ücret üzerinden, yapılması zorunludur.

Çalışma izin başvurularının sonuçları nasıl bildirilmektedir?

Çalışma izni başvurusu sonuçlanan yabancılara ilişkin Bakanlığımız kararı (İzin veya ret) ilgili işverene e-posta yoluyla bildirilir. Yurtdışından yapılan başvurularda sonuç, ilgili dış temsilciliğimize de online olarak ayrıca bildirilir. Ayrıca, başvuru hakkındaki gelişmeler e-izin sistemi üzerinden takip edilebilir

Çalışma izni verilen yabancıların sosyal güvenlik giriş kaydı kaç gün içerisinde yapılmalıdır?

Yurt içinden yapılan başvurularda çalışma izni başlangıç tarihini izleyen 30 gün içinde, yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK sigortalı girişinin, en az Bakanlığımıza beyan edilmiş ücret üzerinden, yapılması zorunludur.

Çalışma izni alınan yabancının işe başlamaması veya başladıktan sonra işten ayrılması halinde çalışma izni iptal/sonlandırma işlemi nasıl yapılacaktır?

Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izinlerinin iptal edilmesine ilişkin işveren başvuruları internetten sistem üzerinden yapılacaktır. İptal talebi işveren veya vekili tarafından imzalanmış dilekçenin (dilekçede ayrılış tarihi ve nedeni mutlaka belirtilecektir) pdf. belgesi olarak sisteme yüklenmesi halinde işleme alınacaktır. İptal Başvuruları e-devlet üzerinden sisteme girilerek ”Başvuru İşlemleri menüsü” Sonuçlanmış Başvurular sekmesinden girilerek, izin sonrası işlemler ekranından “İzin Sonlandırma” butonuna tıklanarak yürütülecektir. Sisteme yüklenen dilekçe ayrıca kağıt ortamında Bakanlığa gönderilmeyecektir.

Bir yabancı çalışma izni ile bir işte çalışmakta iken hastalanırsa veya iş kazası geçirirse hakları nelerdir?

Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile geçerli çalışma izni sahibi olan yabancılar arasında hiçbir fark yoktur. Bu durumda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bildirim Yükümlülüğü nedir?

Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Çalışma izni verilen yabancıların sosyal güvenlik kaydı nasıl yapılacaktır?

Yurt içinden yapılan başvurularda başvurunun onaylanmasını müteakip 30 gün içinde, yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde işyerinin bağlı olduğu SGK birimine başvuru ile SGK sigortalı girişinin (En az Bakanlığımıza beyan edilmiş ücret üzerinden) yapılması zorunludur.

Çalışma izni süresi nasıl uzatılabilir?

Bakanlığımızca verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmaz.

Çalışma izni uzatma başvurusunun sonuçlanmasına kadar geçen süreçte yabancı şahıs çalışmaya devam edebilir mi?

Çalışma izni uzatma başvurusu bulunan yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren kırkbeş günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir. Bu süre içerisindeki çalışma kanuni çalışma olarak kabul edilir ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri aynı şekilde devam eder.

Çalışma izin taleplerinin reddedilmesi halinde itiraz merci neresidir?

Çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar sistem üzerinden online olarak yapılmakta olup, itiraza ilişkin açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İtirazın Bakanlığımızca reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

Çalışma izin talebimiz reddedildi, yeniden başvuru yapabilir miyiz?

Çalışma izin talebi reddedilen yabancılar için, ret işlemine konu olan eksikliğin giderilmesi halinde yeniden çalışma izin başvurusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Başka bir işyerinde çalışma izni bulunan bir yabancıyı kendi şirketimizde çalıştırabilir miyiz?

Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya konutta çalışmak üzere verilmekte olup, yabancının bu işyerinden ayrılması halinde izin geçerliliğini yitirmektedir. Bir işverenin yanında çalışma izni bulunan bir yabancının aynı izinle başka bir işyerinde çalışabilmesi mümkün bulunmadığından, yeni işvereninin Bakanlığımıza çalışma izin başvurusunda bulunarak kendi işyerinde çalıştırmak üzere yeni bir çalışma izni alması gerekmektedir. Yeni işverenin bu yabancıya ilişkin çalışma izin talebinin Bakanlığımızca olumlu değerlendirilmesi halinde önceki çalışma izni iptal edilir.

Çalışma izin belgemi kaybettim, yenisini nasıl çıkarabilirim?

Geçerliliği devam eden çalışma izin belgenizin kayıp/çalıntı veya kullanılamayacak şekilde tahrip olması durumunda; e-devlet üzerinden sisteme girilerek ”Başvuru İşlemleri menüsü” Sonuçlanmış Başvurular sekmesi/izin sonrası işlemler ekranından “Yeni Kart Talebi” butonuna tıklanarak çalışma izin belgesinin yeniden basılmasını talep edebilirsiniz. Talebinizin uygun görülmesi halinde sizden değerli kağıt bedeli ve çalışma izin harcının yarısı kadar harç yatırmanız e-posta ile talep edilecektir. Belirtilen tutarları yatırmanız halinde yeni çalışma izin belgeniz bastırılarak işyeri adresinize gönderilecektir. E-izin sisteminde kayıtlı bulunmayan çalışma izinleriniz için Bakanlığımıza yazılı dilekçe ile müracaat edebilirsiniz.

Çalışma iznim çıktı ancak Çalışma İzni Belgem elime ulaşmadı. Belgemin takibini nerden ve nasıl yapabilirim?

Bakanlığımızca onaylanan çalışma izinlerine ait çalışma izin belgeleri bastırıldıktan sonra PTT kargo ile işveren adresine gönderilmektedir. Sistemimizde kayıtlı cep telefonunuza PTT tarafından bu gönderilerin durumu ile ilgili bildirimler gönderilmekle beraber, gönderinizin durumunu e-devlet üzerinden sisteme girerek ”Başvuru İşlemleri menüsü” Sonuçlanmış Başvurular sekmesi/izin sonrası işlemler ekranından “Kart Takip” butonuna tıklayarak da görebilirsiniz.

Yabancı uyruklu çalışanların Türk vatandaşı olması durumunda çalışma izin iptali nasıl yapılacak? İptal işleminden sonra SGK çıkışı yapılacak mı? Çıkış yapılmadan kuruma dilekçe ile başvuruda bulunmak yeterli midir?

Çalışma izni bulunan yabancının Türk vatandaşı olması halinde işvereni sistem üzerinden online olarak çalışma izni iptal talebinde bulunabilir veya bu durumu ıslak imzalı bir dilekçe ile Bakanlığımıza bildirebilir. Bu aşamada Türk Vatandaşı olduğuna dair kimlik belgesinin ibrazı da gerekmektedir. Eş zamanlı olarak şahsın T.C. kimlik numarası SGK’ya bildirilerek mevcut yabancı kaydının güncellenmesi gerekmektedir.

Türkiye’de çalışma izni ile çalışan yabancılar sendika üyesi olabilir mi?

Evet. Türkiye’de çalışan yabancı işçilerin sendika üyesi olmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Çalışan durumunuzu netleştirdiniz. Şimdi sıra çalışanlarınızın harcamalarını kontrol ederek giderlerinizi takip edebilmekte. Henüz Paraşüt abonesi değilseniz, uygulamamızı 14 gün ücretsiz kullanarak gelir gider yönetiminizi nasıl gerçekleştirebileceğinizi bizzat deneyimleyebilirsiniz.

Ücretsiz Deneyin

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?