Finansman gider kısıtlaması tebliğ taslağı nedir? Neleri içerir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 4 Şubat 2021 tarihinde yayımlanarak çalışma yaşamının gündemine etki eden ve belirsizlikleri ile kafa karıştıran finansman gider kısıtlaması taslak tebliğinin derlemesini yaparak tüm detaylarını yazımda paylaştım.

5 dk
Finansman Gider Kısıtlaması Tebliğ Taslağı

4 Şubat2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 3/2/2021 tarihli ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe giren finansman gider kısıtlamasının uygulanması yönünde netliğe kavuşmamış konuların açıklanması ve uygulama şekillerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan tebliğ yayınlanmadan önce taslak olarak kamuoyuna sunulmuştur.

Finansman gider kısıtlaması kimleri kapsar?

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri dışında kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'u kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak dikkate alınacaktır.

İşletme hesabı esasına tabi mükellefler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Finansman gider kısıtlaması, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan kurumlar vergisi mükellefleri hakkında uygulanacaktır.

Finansman Gider Kısıtlaması Tebliğ Taslağı Tablo

* Yatırımın maliyetine eklenen borçlanmalar hariç

Finansman gider kısıtlaması 4632, 5411, 5684, 6361, 6362 sayılı kanunlar kapsamında faaliyet gösteren şirket ve diğer kurumlarda uygulanmayacaktır. Uygulamaya esas hesaplama her bir geçici vergi dönemlerinde yapılacaktır. Yıllık dönemde;
hesap dönemi takvim yılı olanlarda 31 Aralık tarihli bilanço, özel hesap dönemini kullanan mükelleflerde ise hesap döneminin son günü itibarıyla çıkarılacak bilanço esas alınacaktır.

Yatırım olarak kabul edilen kıymetlerinin maliyet unsurlarının ne olduğu VUK Madde 262 ‘de şöyle açıklanmıştır; “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.”

Finansman gider kısıtlamasına yabancı kaynak kullanımına bağlı olmaksızın yapılan giderler (teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı ve benzeri giderler ile ipotek masrafları vb.) gider kısıtlaması hesaplamasına dahil edilmeyecektir.

Yine, erken ödeme indirimleri gibi etkiye sahip işlemler ile kredi sözleşmelerine ilişkin olarak ödenen damga vergisi veya banka havale ücretlerine ilişkin ödenen bsmv hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

Finansman giderlerinin yanı sıra finansman gelirleri de bulunanlar bu gelir ve giderleri netleştirme yapmaksızın sadece finansman giderleri hesaplamaya dahil edilecektir. Kur farkları döviz kurlarındaki değişim dikkate alınarak hesaplanan gerçek tutarları ile gider indirimi kısıtlamasına konu edilecektir.

Finansman gider kısıtlaması nasıl hesaplanır?

Finansman gideri kısıtlamasının hesaplanmasında uygulanacak formül şu şekilde olacaktır.

Aşan kısma isabet eden finansman gideri: Finansman gideri x (Aşan kısım / Toplam yabancı kaynak)

Önceki geçici vergilendirme dönemlerinde finansman gider kısıtlaması şartlarını taşımayan mükellefler, şartların oluştuğu geçici vergilendirme döneminden itibaren finansman gider kısıtlamasına tabi olacaktır.

Bu durumda, önceki geçici vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Yıllık dönemde finansman gider kısıtlamasına tabi olunup olunmayacağı hesap döneminin son günü itibarıyla çıkarılacak bilanço esas alınarak tespit edilecektir.

Yıllara sâri inşaat ve onarma işleri ile uğraşan mükelleflerde kâr veya zarar işin bittiği yıl kesin olarak tespit edilmekte olduğundan kar veya zararın kesin olarak hesaplanabildiği yılda finansman gider indirimi kısıtlamasına konu edilecektir.

Örtülü sermaye ve binek oto gider kısıtlamaları zaten KKEG yazılmış olduğundan tekraren bu hesaplamaya dahil edilmeyecek olup, bu kapsamda oluşan işlemler finansman giderleri kısıtlamasına tabi tutarın hesabında dikkate alınmayacaktır. Adi ortaklıkların tüzel kişilikleri bulunmadığından, kazançları dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları söz konusu değildir. Bu nedenle, ortakların kendi hisseleri oranında kazançlarına dahil edilerek işlem yapılacaktır.

Son olarak;
Finansman gider kısıtlamasına ait uygulama tebliğin değişme olmaksızın yayınlandığı taslak itibariyle yürürlüğe girmesini bekliyorum. 2021 yılı özellikle dünyada ve ülkemizde pandemi yaralarını sarmaya yönelik ciddi önlemler ve yeni uygulamalarla geçecek gibi görünüyor.

Yürürlüğe giren bu uygulamalar KOBİ’lere yönelik desteklerin yanında faaliyetlerinin devamlılığını sağlama noktasında ek vergi külfeti olarak algılanmaktadır. Ekonomide önemli bir konumda olan KOBİ’lerin üretime ve faaliyet karlılığına ulaşması noktasında adımlarını daha dikkatli atmaları ve özellikle borçlanma kararlarını mali bilançosu ışığında vermesi gerekmektedir. Tabii tüm bu süreçler için şeffaf bir yönetim anlayışı ile birlikte doğru bilginin sunulduğu mali tablolar oluşturulmalıdır.

Online ön muhasebe programı Paraşüt ile gelir giderlerinizi kolayca takip edebilir; iş verimliliğinizi artırabilirsiniz. Paraşüt'ü 14 gün ücretsiz denemeniz için aşağıdaki butona tıklamanız yeterlidir.

Paraşüt'ü 14 Gün Ücretsiz Deneyin

Bu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

Cari Hesap Nedir? Cari Hesabın Takibi Nasıl Yapılır?

Neden web tabanlı ön muhasebe?

Stok takip sistemi nedir? Ne iş yapar?

İsmail Kahraman

İsmail Kahraman

14 yılı aşkın bir süredir mali işler alanında çeşitli görevlerde ve sorumluluklarda bulunan İsmail Kahraman, 2015 yılından beri mali müşavir meslek mensubu ve aynı zamanda Adalet Bakanlığında Konkordato Komiseri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışma hayatında birçok projede, yönetici olarak görev alan Kahraman, bu projelerde muhasebe sistemlerini kurulmasında ve işletilmesinde destekte bulunmuş, ERP tabanlı şirket yönetim organizasyonlarının kurgulanması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalara imza atmıştır.

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!