blog-hero-left-bg blog-hero-right-bg
KDV 2 Beyannamesi nedir? Nasıl hazırlanır?
Blog-hero
HUKUK/VERGİ

KDV 2 Beyannamesi nedir? Nasıl hazırlanır?

Yalnızca tevkifat gerektiren işlemlerin olduğu dönemlerde verilen KDV 2 Beyannamesi hakkında bilmeniz gerekenleri bu yazımızda A’dan Z’ye anlattık; “KDV 2 nedir, nasıl hazırlanır?” sorularını sizler için örneklerle cevapladık.

Mehmet Orhun, Mali Müşavir

Ortalama okuma süresi 9 dk

KDV 2 nedir?

KDV 2, Maliye Bakanlığı’nın KDV tahsilatında zorluk yaşadığını düşündüğü sektörler için yürürlüğe aldığı bir KDV beyannamesidir.

KDV ödeme sorumluluğu sektöre göre değişiklik gösteren bir oran nispetinde satın alan tarafa yüklenir. Örnek vermek gerekirse, kısmi KDV tevkifat oranı 5/10 olan bir durumda satıcı 100 TL + 18 TL KDV ile ürün satış yaparsa, 18 TL’lik KDV’nin yarısı olan 9 TL’den satıcı, diğer yarısı olan 9 TL’den ise alıcı sorumludur.

Bunun dışında yurt dışından aldığınız hizmetlerde de benzer bir durum oluşabilir. Yurt dışı hizmet verici şirket Türkiye’de vergi mükellefi olmadığı için KDV ödeme sorumluluğunun tamamı hizmeti alan tarafa yüklenir. KDV 2 beyannamesi KDV 1’den farklı olarak sadece işlem gördüğü zamanlar beyan edilmesi gereken bir vergidir.

KDV 2 beyannamesi verilmesi için kapsama giren her bir işlemin KDV dahil bedelinin 1.000 TL’yi aşması gerekir.

KDV 2 niteliği - Tam / Kısmi tevkifat

“Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir.

“Kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.

KDV 2’de tam tevkifat uygulaması

Tam tevkifat uygulamasında yurt dışından 100 TL mimari proje hizmeti aldıysanız KDV 2 ile 18 TL KDV hesaplayıp ödeme yükümlülüğü sizin sorumluluğunuzda olur. Firmaların yurt dışından aldığı fatura ve belgelerin mutlaka KDV 2’ye konu olup olmadığı konusunda kontrol edilmesi gerekir.

Son zamanlarda özellikle yurt dışından kredi kartı ile internet üzerinden alınan hizmetler sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Diğer sıklıkla karşımıza çıkan işlem ise şirket ortağının şahsi aracına ait giderleri kullanmak için kendi aracını şirketine kiralamasıdır.

Tam Tevkifata Konu İşlemler Örnekler
İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler Google'dan şirket e-maili hizmeti alımı
Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler Dergiye karikatür çizen serbest meslek mensubu
Kiralama İşlemleri Kendi aracını şirkete kiralama
Reklâm Verme İşlemleri Şahsa ait binaya reklam verilmesi

KDV 2’de kısmi tevkifat uygulaması

KDV 2’de kısmi tevkifat uygulanıp uygulanmayacağını aşağıdaki 2 tabloya göre karar veriyoruz. Öncelikle yapılan işlemin kısmi tevkifata konu bir işlem olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ardından yapılan işlemde satın alanın KDV tevkifatı yapmak zorunda olup olmadığını kontrol ediyoruz.

Örneğin, yemek servisi faturası kesen bir servis alan şirket ancak belirlenmiş alıcı listesindeki kurumlardan biri olursa, satıcı 5/10 kısmi tevkifatlı fatura keser. Aksi takdirde yemek servisi verenin tevkifatlı fatura kesmesine gerek yoktur.

Kısmi Tevkifata Konu İşlemler Kısmi Tevkifat Oranı Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar
Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 3/10 Belirlenmiş Alıcılar
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri 9/10 Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler 9/10 Belirlenmiş Alıcılar
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 5/10 Belirlenmiş Alıcılar
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 5/10 Belirlenmiş Alıcılar
İşgücü Temin Hizmetleri 9/10 Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Yapı Denetim Hizmetleri 9/10 Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 5/10 Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri 9/10 KDV Mükellefleri
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/10 Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Servis Taşımacılığı Hizmeti 5/10 Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 5/10 Belirlenmiş Alıcılar
Külçe metal teslimleri 5/10 Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi 5/10 Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Hurda ve atık teslimi 5/10 Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi 9/10 Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri 9/10 Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Ağaç ve orman ürünleri teslimi 5/10 Belirlenmiş Alıcılar / KDV Mükellefleri
Belirlenmiş Alıcılar
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
Döner sermayeli kuruluşlar,
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
Bankalar,
Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
Kalkınma ve yatırım ajansları.

KDV 2 nasıl hesaplanır?

KDV2’nin hesaplanmasının KDV 1’den farkı yoktur. Sadece ödeme yükümlülüğü nedeniyle alıcı ve satıcı arasında oranlama yapılması gerekir.

Örneğin, A firması B firmasına verdiği bir hizmet için fatura kesiyor. Normal durumda 100 TL’lik bir iş için %18 KDV oranı ile 18 TL KDV hesaplanır. A firması toplamda 118 TL tahsil eder. Giderleri sebebiyle indireceği bir KDV’si olmadığını varsayarsak, bu satış işleminden doğan 18 TL KDV’yi KDV 1 beyannamesi ile maliyeye beyan eder ve öder.

Ancak A firması bir işgücü temini firması ise KDV hesaplaması farklı yapılır. KDV ödeme sorumluluğu satıcı ve satın alan arasında %90 - %10 oranında paylaştırılır. Aşağıda işgücü temini yapan bir firma için bir örnek görebilirsiniz.

Satıcı olan firma fatura keserken 100 TL’lik hizmet için %18 KDV oranından 18 TL olan KDV’nin 1/10 u kadar KDV içeren fatura keser. Fatura toplamı da 101,8 TL olur. Alıcıdan 101,8 TL tahsil eder; 100 TL'si geliridir; 1,8 TL ise KDV’dir.

Alıcı tarafından bakıldığında 100 TL'lik hizmet için hesaplanan toplam 18 TL olan KDV’nin 9/10’u yani 16,2 TL'sini tevkif edilen KDV şeklinde hesaplar ve KDV 2 beyanı ile beyan eder. Bu tutarı aynı zamanda KDV 1 indirilecek KDV tutarına ekler.

Özetle,
16,2 TL’lik KDV ödeme sorumluluğu satıcıdan alıcıya geçmiş olur. Alıcı ilgili rakamı KDV2 ile beyan eder, aynı zamanda KDV 1 beyanından indirir. Satıcının kestiği faturanın normalde olması gereken toplam tutarı 118 TL iken 101,8 TL olmuştur.

Satıcı Tutar
Hizmet Bedeli 100,00 ₺
Hesaplanan KDV %18 (1/10) 1,80 ₺
Tevkif Edilen KDV (9/10) 16,20 ₺
Toplam Fatura Tutarı 101,80 ₺
Alıcı Tutar
Hizmet Bedeli 100,00 ₺
İndirilecek KDV1 %18 18,00 ₺
KDV2 %18 (9/10) 16,20 ₺
Toplam Tutar (KDV dahil) 118,00 ₺

KDV 2 muhasebe kaydı

Yukarıdaki verdiğimiz örnek için muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir:

Satıcı Borç Alacak
Alıcılar 101,80 ₺ -
Hizmet Geliri - 100,00 ₺
KDV 1 - 1,80 ₺
Alıcı/th> Borç Alacak
Satıcılar - 101,80 ₺
Hizmet Gideri 100,00 ₺ -
KDV2 %18 (9/10) - 16,20 ₺
İndirilecek KDV 1 18,00 ₺ -

KDV 2 Beyannamesi ne zaman verilir ve ödenir?

KDV 2 Beyannamesi ilgili işlemin olduğu aydan bir sonraki ayın 25’ine kadar beyan edilir ve aynı şekilde ayın 25’ine kadar ödenir.

article-cloud-right

Yeni çıkan yazılarımızdan haberdar olmak ister misiniz?