Kurumlar Vergisi nedir?

4 dk
kurumlar vergisi neden ödenir

Kurumlar Vergisi nedir ve nasıl hesaplanır?

Kurumlar vergisi kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Kurumlar Vergisi oranı kaç?

Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınacaktır.

Kurumlar Vergisinin konusu Nelerdir?

Kurumlar Vegisi Kanununun birinci maddesine göre kurumlar vergisinin konusu yani üzerine vergi konulan ve verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsurlar şunlardır:

  • Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)
  • Kooperatifler
  • İktisadi kamu kuruluşları
  • Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır)
  • İş ortaklıkları

Tam Mükellefiyet ve Dar Mükellefiyet Nedir?

Tam mükellefiyet kurumlar vergisinin konusuna dahil olan kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilmesidir.

Dar mükellefiyet kurumlar vergisinin konusuna dahil olan kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanarın, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilmesidir.

Kanuni merkez vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir.

İş merkezi işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir.

Şirket Giderlerini Azaltın.

Paraşüt ile giderlerinizi organize eder, kime ne zaman ödeme yapacağınızı bilir, şirket ve personel giderlerini takip edip en çok nereye harcadığınıza yön verebilirsiniz.
14 Gün Ücretsiz Deneyin

Kurumlar Vergisi Beyanı

Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, yani kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesine, verilir.

Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verir. Yani mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya kendilerine bağlı diğer işyerleri için, bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi ayrı beyanname verilmez.

Kurumlar Vergisi Tarhı

Kurumlar vergisi, Kurumlar Vergisi Kanuna göre beyannamenin verildiği vergi dairesi tarafından mükellef olanların tüzel kişiliği adına; iktisadî kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya vakıf adına; fonlarda fonun kurucusu adına; iş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici ortak veya ortaklardan herhangi birisi adına tarh olunur.

Dar mükellefiyete tabi yabancı kurumların vergisi, bunlar hesabına Türkiye'deki müdür veya temsilcileri; müdür veya temsilcileri mevcut değil ise kazanç ve iratları yabancı kuruma sağlayanlar adına tarh olunur.

Kurumlar vergisi, bağlı olunan vergi dairesine beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi izleyen üç gün içinde tarh edilir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gider Göstermek

Vergiye bahis olan gelir, safi tutarları üzerinden vergilendirilir. Vergilenecek tutarı da Gelir Vergisi Kanununun 40. Maddesine göre gayri safi hasılatınızdan bir takım giderlerinizi indirerek hesaplayabilirsiniz.

Bunun için: İşletme Gideri Gönderirken Hatırlatmalar yazımıza ve
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler yazımıza bakabilirsiniz.

Zarar Mahsubu

Kurumların ticari faaliyetlerden doğan zararlar, sonraki dönemlerde doğan kazançlarından indirilebilir. Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından indirilebilir.

Verginin Ödenmesi

Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. Beyannamenin verildiği ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir. Ayrıca anlaşmalı bankalar ile de ödeme yapılabilir.

Daha detaylı bilgi için Kurumlar Vergisi Kanunu'na göz atınız.

Bu yazı e-posta adresinize gelsin ister miydiniz? Paraşüt Blog bültenine katılın, yazılar e-posta adresinize düşsün:

Bloga Abone Olun

Oğuzhan Gömleksiz

Oğuzhan Gömleksiz

Oğuzhan, Paraşüt Blog'da girişimlerin ve büyüyen işletmelerin işine yarayacak içerikler üretiyor.

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!